วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ไข่กับน้ำตะไคร้

โครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อโครงงาน
          ไข่เค็มกับน้ำตะไคร้
          วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ชื่อผู้ทำโครงการ
          1. นางสาวดวงพร แก้วศรีทอง
          2. นางสาวสุดารัตน์ พลเดช
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
          อาจารย์จิตสถา เตชะทวีกุล
4. บทคัดย่อ
      โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ไข่เค็มกับน้ำตะไคร้เกิดขึ้นจากการการทดลองการเปลี่ยนแปลงจากไข่เค็มปกติว่ามีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม้ที่น้ำตะไคร้มาดองแทนน้ำเกลือ หรือดินเค็มธรรมดา ซึ่งตามท้องตลาดเป็นสินที่มีคุณภาพหรือไข่เค็มไชยาจะมีราคาแต่ถ้าเป็นไข่เค็มปกติจะมีราคาถูกตามท้องตลาดโดยทั่วไป
       จากประสบการณ์ของผู้ทำโครงงานและความรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านพบว่า ไข่เค็มกับน้ำตะไคร้จะมีกลิ่นและรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้รสชาติ มีกลิ่นหอมน้ำตะไคร้อีกทั้งยังทำให้ได้ชิมได้ลองสิ่งแปลใหม่กว่าตามท้องตลาดที่มีขายโดยทั่วไป
5. ที่มาและความสำคัญ
           ทุกวันนี้ไข่เค็มเป็นสิ่งที่มีตามท้องตลาดแต่พวกเราจะนำไข่เค็มจากปกติมาเปลี่ยนไปเป็นไข่เค็มกับน้ำตะไคร้ทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติที่เปลี่ยนไปเป็นไข่เค็มปกติ ถ้ารสชาติที่อร่อยก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลไปจนถึงกลุ่มแม่บ้านที่กำลังแย่งชิงกันผลิตสินค้าออกใหม่เอาใจผู้บริโภค แต่ไม่มีคนเห็นคุณค่าของต้นตะไคร้จึงจัดทำโครงงานไข่เค็มกับน้ำขึ้นมา
6. วัตถุประสงค์   
เพื่อการทำไขเค็มกับน้ำตะไคร้ว่ามีประสิทธิภาพและ รส กลิ่น สี เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่มากแค่ไหนไม่มากน้อยแค่ไหน เพื่อเปรียบเทียบที่วางขาย ตามท้องตลาด
7. ขอบเขตของการทำการศึกษาค้นคว้า
1.ศึกษาต้นตะไคร้ว่าสามารถนำมาทดลอง ว่าทำอะไรได้บ้าง
2. ศึกษาการทำไข่เค็มกับสมุนไพร
8.  สมมุติฐานของการศึกษา
การดองไข่เค็มอาจทำให้ไข่เค็มเดิมไดต้องนำสมุนไพรมาลองทำว่าสามารถเข้ากันได้
และมี รสชาติอร่อยกว่าไข่เค็ม ธรรมดาตามท้องตลาด

ตัวแปร
ตัวแปรต้น – ไข่เค็ม – ตะไคร้
ตัวแปรตาม – เกลือ – น้ำ
ตัวแปรควบคุม – ระยะเวลา – 15 – 30 วัน

9. วิธีการดำเนินงาน
วัสดุ อุปกรณ์
1.            มีด
2.            เขียง
3.            ต้นตะไคร้
4.            ไข่เป็ด
5.            น้ำส้มสายชู
6.            เกลือ
7.            กะละมัง
8.            ขวดโหล
9.            จาน
10.    ครก
11.    ผ้าขาวบาง
10. วิธีการทำ ไข่เค็มกับน้ำตะไคร้

1.นำต้นตะไคร้มาหั่นให้ละเอียดประมาณ 30 – 40 ต้น


2.หั่นเสร็จแล้วนำตะไคร้ที่หั่นมาใส่ในกะละมังที่เตรียมไว้และนำมาใส่ในครกและตำให้ละเอียด

3.นำตะไคร้ที่ตำละเอียดมาวางในผ้าขาวบางและขึงผ้าบางครอบถ้วยและนำน้ำเปล่ามาคั่นเอาน้ำตะไคร้


4.นำน้ำตะไคร้มาละลายกับเกลือให้เค็มจัดแล้วนำน้ำตะไคร้ที่ละลายกับเกลือมาใส่ในขวดโหล

5.นำไข่เป็ดมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาด


6.นำไข่ที่ล้างเสร็จแล้วมาแช่น้ำส้มสายชูประมาณ 20 – 25 นาที
7. ล้างน้ำเปล่าอีกทีแล้วนำไข่มาแช่ทิ้งไว้ในน้ำที่ขวดโหลที่เตรียมไว้

8.แช่ไขทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ15–30วัน

9.พอครบตามกำหนดที่กำหนดไว้นำไข่มาล้างให้สะอาด
10.นำไปต้มและรับประทานตามปกติ

11. แผนการปฏิบัติงาน
               วัน เดือน ปี
                 แผนการปฏิงาน
19 สิงหาคม 2555

22 สิงหาคม 2555

26 สิงหาคม 255

-                   จัดเตรียมอุปกรณ์

-                    เริ่มลงมือปฏิงาน

-                   สังเกตุผล
                      
12. สรุปผลการทดลอง
         ไข่เค็มไชยากับน้ำตะไคร้มีขั้นตอนการทำไม่ยาก และวัตุถุดิบก็หาได้ง่ายอย่างตะไคร้และไข่เค็มหาได้โดยทั่วไปตามครัวเรือนและยังเป็นการทำที่มีสมุนไพรจากท้องถิ่นมาให้เกิดประโยชน์ได้และยังทำให้เราได้ชิมลองรสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมตามท้องตลาดทั่วไป
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         1. ได้รู้ต้นตะไคร้ที่สามารถดับกลิ่นคาว ยังมาทำไข่เค็มสมุนไพรได้
          2. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้อดินเค็มและยังมีรสชาติสมุนไพรอีกด้วย
          3. ได้เรียนรู้การทำไข่เค็ม
14. ข้อเสนอแนะ
                1. สารารถดัดแปลงกลิ่น รสชาติได้
                2. อาจนำสมุนไพรชนิดอื่นมาทำได้